Prof. dr hab.
Iwona Łakomska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Chemii. Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej.

Wykład plenarny: Czy kompleksy platyny(II) i rutenu(III) z rozbudowanymi triazolopirymidynami ujarzmią nowotwory?

    Prof. dr hab. Iwona Łakomska jest absolwentką Wydziału Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1991 roku obroniła pracę magisterską pt: „Synteza i badania spektroskopowe związków kompleksowych ZnCl 2 z adenozyną” pod kierunkiem prof. dra hab. Antoniego Grodzickiego. Kolejne lata jej pracy naukowej związane były z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zdobywała kolejne stopnie naukowe. W 1996 roku obroniła rozprawę doktorską pt: „Synteza i badania kompleksów Ag(I) i Au(I) z perfluorowanymi karboksylanami i trzeciorzędowymi fosfinami” przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Szłyka, a w 2009 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt: „Nowe kompleksy Pt(II), Pd(II) i Pt(IV) z analogami zasad purynowych o potencjalnych właściwościach antynowotworowych. Wpływ struktury na aktywność antynowotworową in vitro” uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 2018 roku uzyskała tytuł profesora. Od 2012 roku jest kierownikiem zespołu naukowego Chemia Bionieorganiczna. Jej zainteresowanie badawcze związanie są z poszukiwaniem nowych rozwiązań farmakologicznych w zwalczaniu chorób nowotworowych. Głównymi obiektami jej badań są związki koordynacyjne platyny i rutenu zawierające zmodyfikowane zasady purynowe.
   Odbyła staże naukowe m. in. w National Institute of Chemistry w Ljubljanie (1997, 1998; dr J. Kobe); Leiden University (1999, 2002; prof. Jan Reedijk); University of Dortmund (2006, 2007; prof. Bernhard Lippert). Zrealizowała 13 projektów badawczych. Kierowała 6 projektami badawczymi i 2 projektami dydaktycznymi.
   Prof. dr hab. Iwona Łakomska była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, m.in. prestiżowym stypendium L’ORÉAL Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO (kategoria habilitantki), Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD), dwukrotnie uzyskała stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998, 2002) i 20-krotnie otrzymała nagrody JM Rektora UMK.
   Jest współautorką ponad 80 prac z listy filadelfijskie. W swoim dorobku ma wiele wykładów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dorobek naukowy uzupełniony jest osiągnięciami w zakresie prawa własności intelektualnej. Wymienić należy tu przede wszystkim współautorstwo w 19 patentach RP. Ponadto była współwykonawcą prac wdrożeniowych na zamówienie instytucji publicznych i przedsiębiorców. Aktywnie uczestniczy w kształceniu kadr i promocji Wydziału.
Profesor Iwona Łakomska w latach 2011-2016 pełniła funkcję kierownika Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych (ISDM-P), które były pionierskimi studiami III stopnia na UMK, a 2016 roku została powołana na stanowisko prodziekana ds. rozwoju i współpracy z zagranicą i wydziałowego koordynatora ds. jakości kształcenia. W latach 2013-2018 była przewodniczącą Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a od 2019 roku wchodzi w skład komisji nagród PTChem. Od 2020 roku jest dziekanem Wydziału Chemii UMK. 

Uwielbia podróże i narciarstwo zjazdowe. Taniec jest jej najnowszą pasją.