Prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman 

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej iAnalitycznej 

Wykład plenarny: Nowe metody w spektrometrii mas do analizy materiału
biologicznego 

    Prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman (ur. 1980 r.) jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Chemii Nieorganicznej i  Analitycznej na Wydziale Chemicznym (WCh) Politechniki Rzeszowskiej (PRz). Absolwent kierunku Technologia Chemiczna na WCh PRz. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskał w 2003 roku realizując badania pod kierunkiem prof. Stanisława Wołowca. W lutym 2004 został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej na stanowisku asystenta. Niedługo później, w marcu 2004 roku, obronił pracę doktorską. Uzyskany w późniejszym okresie dorobek naukowy pozwolił uzyskać stopień doktora habilitowanego w roku 2011 nadany przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych uzyskał postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 lipca 2020 roku.
    Od roku 2010 pracuje nad nowymi metodami bezmatrycowymi do laserowej spektrometrii mas, syntezą i charakteryzacją nanostruktur oraz nowymi metodami obrazowania spektrometrią mas. Jednocześnie, nowe metody stosował do badania materiału biologicznego – układów mikrobiologicznych, płynów fizjologicznych, tkanek ludzkich, zwierzęcych oraz roślinnych. Badania te zostały rozwinięte o poszukiwania nowych, małocząsteczkowych markerów nowotworowych raka nerki, prostaty oraz pęcherza moczowego, których zadaniem jest wczesna detekcja nowotworów oraz monitorowanie skuteczności leczenia. Badania związane z nowymi metodami MS oraz MSI oraz ich zastosowanie do poszukiwania biomarkerów nowotworowych skutkowały do tej pory wypromowaniem dwóch doktorów oraz kolejnych dwóch osób na etapie finalizowania badań do pracy doktorskiej, ponadto zespół uzyskał: Diamentowy Grant, NCN Preludium, Sonata oraz OPUS. Wyniki badań publikowano w prestiżowych czasopismach, przykładowo Journal of Pharmaceutical Analysis (IF = 14,0), Analytical Chemistry (IF = 8), Scientific Reports (IF = 5). Jest także redaktorem naczelnym czasopisma naukowego WCh PRz Chemical Technology & Biotechnology. Jest autorem lub współautorem 93 publikacji naukowych (82 w bazie SCOPUS).