Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Lewandowski 

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Katedra Chemii
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Narodowym Instytucie Badawczym w Warszawie 


Wykład plenarny: Badania fizykochemiczne kompleksów wybranych metali z ligandami o znaczeniu biologicznym. Zależność między strukturą molekularną a aktywnością biologiczną (antyutleniającą, mikrobiologiczną, cytostatyczną) kompleksów 

    Prof. dr hab. Włodzimierz Wiktor Lewandowski ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1971 r.). Pracę doktorską z wyróżnieniem (1978 r.) i habilitacyjną (1988 r.) obronił także na Wydziale Chemii UW. Od 2006 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1972-1998 zatrudniony był w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, od 1992 r. na stanowisku prof. nadzwyczajnego. Przez dwie kadencje 1992-1997 kierował Katedrą Chemii Ogólnej SGGW. Od 1998 r. do chwili obecnej zatrudniony jest na Politechnice Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, kierując przez kilka kadencji Katedrą/Zakładem Chemii. W latach 1998-2002 pracował także w Narodowym Instytucie Leków, a w latach 2006-2012 w Instytucie Technologii Żywności Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na drugich etatach. Od 1 października 2018 r. do chwili obecnej zatrudniony jest także w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Narodowym Instytucie Badawczym w Warszawie. 
    Prof. Włodzimierz Lewandowski specjalizuje się w chemii bionieorganicznej, chemii fizycznej i chemii środowiska. Stosuje metody chemiczne, fizyczne i biologiczne do badania zagadnień w zakresie biotechnologii, ochrony i inżynierii środowiska oraz technologii żywności. Prof. W. Lewandowski zdobył nową wiedzę w dziedzinie nauki, polegającą na zbadaniu m.in. właściwości fizykochemicznych oraz spektroskopowych szeregu pochodnych kwasu benzoesowego, pikolinowego, niektórych kwasów fenolowych oraz ich kompleksów i soli z wybranymi metalami. Stosując komplementarne metody spektroskopii cząsteczkowej (tj.: spektroskopia w podczerwieni (FT-IR), ramanowska (FT-R), magnetycznego rezonansu jądrowego (1H, 13C NMR), absorpcyjną elektronową (UV/Vis), dyfrakcję rentgenowską (X-ray) oraz obliczenia kwantowe) zbadał wpływ szeregu metali na układy elektronowe ligandów o znaczeniu biologicznym. Ułatwiło to lepsze zrozumienie mechanizmów molekularnych działania wybranych enzymów oraz ich aktywatorów i inhibitorów będących kationami metali. We współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowym Instytutem Badawczym, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Narodowym Instytutem Leków oraz Centrum Onkologicznym Uniwersytetu Teksaskiego w Houston znalazł szereg kompleksów o interesujących właściwościach antyutleniających, mikrobiologicznych oraz cytostatycznych (kompleksy niektórych metali z kwasami fenolowymi). Jednak największym osiągnięciem prof. W. Lewandowskiego w ostatnich dwu latach było znalezienie, na podstawie obszernego materiału doświadczalnego, ogólnych zależności między strukturą molekularną i rozkładem ładunku elektronowego a aktywnością biologiczną badanych ligandów i ich kompleksów. Prowadzone badania naukowe doprowadziły do zdobycia nowej wiedzy, znacznie ułatwiając poszukiwanie, bez stosowania metody „prób i błędów”, nowych substancji o właściwościach cytostatycznych, antyutleniających oraz mikrobiologicznych. 
    Prof. W. Lewandowski utworzył szkoły naukowe w zakresie chemii bionieorganicznej, biotechnologii i chemii środowiska na Politechnice Białostockiej i w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Narodowym Instytucie Badawczym. Kierował licznymi zespołami naukowymi. Uczestniczył/uczestniczy w realizacji 23 grantów KBN, NCN i NCBiR kierując 12 grantami, a w następnych 6 był głównym wykonawcą. Wypromował 6 doktorów (dwa dalsze doktoraty w realizacji) oraz współpracował z 7 habilitantami, z których już cztery osoby uzyskały stanowisko profesora PB lub IChTJ, a także jedna tytuł profesora. Prof. W. Lewandowski jest autorem lub współautorem 174 publikacji należących do bazy JCR oraz 10 podręczników lub monografii. HF prof. W. Lewandowskiego wynosi 30, a liczba cytowani jego prac w literaturze światowej wynosi 3027.